Over het privacy beleid

Haarspeldjes-Fabriek gaat zorgvuldig om met jouw privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeert Haarspeldjes-Fabriek je over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden Haarspeldjes-Fabriek jouw persoonsgegevens verwerkt, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe Haarspeldjes-Fabriek omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld

Haarspeldjes-Fabriek geeft veel om jouw privacy. Er worden daarom uitsluitend gegevens verwerkt die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en er wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie die over jou en je gebruik van de diensten van Haarspeldjes-Fabriek worden verzameld. Jouw gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop volgende dienstverlening van Haarspeldjes-Fabriek. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door Haarspeldjes-Fabriek worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt je uitgelegd op welke wijze jouw gegevens worden opgeslagen en hoe jouw gegevens tegen misbruik beschermt worden en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan Haarspeldjes-Fabriek verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over het privacy beleid kun je contact opnemen met Haarspeldjes-Fabriek.

Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerkt Haarspeldjes-Fabriek jouw persoonsgegevens?

Volgens de privacywetgeving geeft Haarspeldjes-Fabriek je aan welke ‘juridische gronden’ er  zijn om je gegevens te gebruiken. Haarspeldjes-Fabriek heeft gegevens van je nodig doordat je gebruik maakt van haar dienstverlening, zoals jouw aankoop van een product, of wanneer je contact opneemt. Dit is het geval bij:

 • Bestellen
 • Bezorging
 • Retournering
 • Contact met Haarspeldjes-Fabriek

Daarnaast kan Haarspeldjes-Fabriek je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat houd in dat Haarspeldjes-Fabriek al haar klanten de meest optimale, persoonlijke service wil verlenen. Hierbij wordt altijd aan jouw privacy gedacht. Dit geldt voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met Haarspeldjes-Fabriek
 • Bezoek van de Haarspeldjes-Fabriek-website
 • Account
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media
 • Brandreps

Er kan ook een wettelijke verplichting zijn om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer er fraude vermoed wordt.

Wanneer je je aanmeld voor de nieuwsbrief (Post van de fabriek) geef je zelf toestemming om je gegevens te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelt Haarspeldjes-Fabriek?

Haarspeldjes-Fabriek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Haarspeldjes-Fabriek verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer (niet verplicht op te geven), bankrekeningnummer, IP adres.
 • In geval van bedrijven ook: Bedrijfsnaam en BTW nummer.
 • Interactiegegevens zoals IP-adres, surfgedrag op de website, klikgedrag, locatiegegevens, Gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type en contact met de klantenservice.
 • Andere niet genoemde persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op de website van Haarspeldjes-Fabriek aan te maken, bijvoorbeeld in correspondentie via welke manier dan ook.
 • Foto’s die je deelt met Haarspeldjes-Fabriek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wordt verwerkt

De website en/of dienst van Haarspeldjes-Fabriek heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Haarspeldjes-Fabriek zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@haarspeldjes-fabriek.nl, dan zal overgegaan worden tot verwijderen van deze informatie.

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Haarspeldjes-Fabriek, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Haarspeldjes-Fabriek is, behalve opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Haarspeldjes-Fabriek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haarspeldjes-Fabriek) tussen zit.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard

Haarspeldjes-Fabriek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > 7 jaar > Belasting controle
Adres > 7 jaar > Belasting controle
Klantenservice email > 3 maanden > Service doeleinden
Surf gegevens > enkele maanden > Retargeting
Foto’s > enkele maanden (op social media blijven deze staan) > Marketing doeleinden

Bewaartermijnen

Haarspeldjes-Fabriek bewaart jouw (account) gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat jouw klantprofiel bewaart wordt totdat jij aangeeft dat je niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij Haarspeldjes-Fabriek aangeeft zal dit tevens opvat worden als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Haarspeldjes-Fabriek facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Haarspeldjes-Fabriek dus bewaren voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

Aan wie verstrekt Haarspeldjes-Fabriek persoonsgegevens?

Haarspeldjes-Fabriek verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.  Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Haarspeldjes-Fabriek verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Haarspeldjes-Fabriek.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Haarspeldjes-Fabriek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Haarspeldjes-Fabriek jouw persoonsgegevens aan andere derden.

Dit wordt alleen gedaan met jouw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort,

naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Haarspeldjes-Fabriek gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor

(gerichte) marketing. Als jij gegevens met Haarspeldjes-Fabriek deelt en deze gegevens worden op een later moment gebruikt om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vraagt Haarspeldjes-Fabriek jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Hieronder vallen:

Webwinkelsoftware

WooCommerce

De webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, Haarspeldjes-Fabriek heeft voor de webhosting gekozen voor een betrouwbare host in Nederland. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van de dienstverlening aan Haarspeldjes-Fabriek beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. De host heeft toegang tot jouw gegevens om Haarspeldjes-Fabriek (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De host is op basis van de overeenkomst die Haarspeldjes-Fabriek met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Webhost

Haarspeldjes-Fabriek neemt webhosting- en e-maildiensten af van een betrouwbare host in Nederland. Deze host verwerkt persoonsgegevens namens Haarspeldjes-Fabriek en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. De host heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De host is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Haarspeldjes-Fabriek host de webwinkel op een VSP server. Haarspeldjes-Fabriek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Haarspeldjes-Fabriek stuurt e-mail nieuwsbrieven (Post van de Fabriek) met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt de nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365 en de webhost

Haarspeldjes-Fabriek maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365 en de diensten van de webhost. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en Haarspeldjes-Fabriek’s gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 en de webhost hebben geen toegang tot het postvak van Haarspeldjes-Fabriek en Haarspeldjes-Fabriek behandeld al het e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel wordt gebruik gemaakt van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel wordt gebruik gemaakt van het platform van Paypal (via Mollie). Paypal verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Paypal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Paypal bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij Haarspeldjes-Fabriek plaatst wil je deze uiteraard graan ontvangen. Haarspeldjes-Fabriek maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Haarspeldjes-Fabriek jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deelt. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

MyParcel

Als je een bestelling bij Haarspeldjes-Fabriek plaatst wil je deze uiteraard graan ontvangen. Haarspeldjes-Fabriek maakt gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Haarspeldjes-Fabriek jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel deelt. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Online boekhoudprogramma

Voor onze bijhouden van de administratie en boekhouding wordt gebruik gemaakt van een online boekhoudprogramma. Haarspeldjes-Fabriek deelt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van de administratie en boekhouding maakt Haarspeldjes-Fabriek gebruik van de diensten vandeze aanbieder. Haarspeldjes-Fabriek deelt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Deze aanbieder is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Deze aanbieder gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

[/accordion]

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Haarspeldjes-Fabriek op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Haarspeldjes-Fabriek gedwongen jouw gegevens te delen, maar zal haarspeldjes-Fabriek binnen de mogelijkheden die de wet haar biedt zich daartegen verzetten.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Haarspeldjes-Fabriek worden verwerkt. Haarspeldjes-Fabriek legt je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Haarspeldjes-Fabriek om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Haarspeldjes-Fabriek je vragen je te legitimeren. Haarspeldjes-Fabriek houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Haarspeldjes-Fabriek geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die Haarspeldjes-Fabriek binnen de gebruikte systemen hanteert.

Jij hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat Haarspeldjes-Fabriek jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die Haarspeldjes-Fabriek (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Haarspeldjes-Fabriek je op het bij haar bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Haarspeldjes-Fabriek deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die Haarspeldjes-Fabriek (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Haarspeldjes-Fabriek je op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die Haarspeldjes-Fabriek (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Haarspeldjes-Fabriek je op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die Haarspeldjes-Fabriek (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Haarspeldjes-Fabriek je op het bij haar bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die Haarspeldjes-Fabriek heeft verwerkt of in opdracht van haar door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Haarspeldjes-Fabriek in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Jij hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Haarspeldjes-Fabriek. Als jij bezwaar maakt zal Haarspeldjes-Fabriek onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zal Haarspeldjes-Fabriek afschriften en/of kopieën van gegevens die Haarspeldjes-Fabriek (laat) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Jij hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Haarspeldjes-Fabriek verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Op deze website worden cookies geplaatst door derden.

Google Analytics
Deze analytische cookie meet het websitebezoek op basis van woonplaats, geslacht, leeftijd, ip, devices en conversie (geen naam en adres)
Deze gegevens worden 2 jaar bewaard.

Google adwords
Meet het aankoopgedrag naar aanleiding van het weergeven/klikken/kopen via google advertenties

Facebook pixel
Meet het aankoopgedrag van advertenties via facebook en instagram, Het retarget advertenties op facebook en instagram op basis van eerder webshop bezoek, eerdere aankopen of aanverwante doelgroep/interesses. Tevens het retarget het door middel van advertenties via aanverwante sites van facebookberichten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jou browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe Haarspeldjes-Fabriek persoonsgegevens beveiligt

Haarspeldjes-Fabriek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice of via info@haarspeldjes-fabriek.nl.

Haarspeldjes-Fabriek heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Alle activiteiten op de website vinden plaats via een beveiligde (SSL-) verbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Daarnaast staat de website van Haarspeldjes-Fabriek op een afgeschermde VSP server.  Dit is een eigen afgeschermd gedeelte op een server. Bovendien heeft Haarspeldjes-Fabriek een automatiseringssysteem welke altijd up to date is en alle activiteit op de website in de gaten houdt. Dit systeem waarschuwt meteen als er iets niet pluis en onderneemt zelf actie. Ook maakt Haarspeldjes-Fabriek gebruik van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall.

Datalek

Per 1 januari 2016 is Haarspeldjes-Fabriek, als webondernemer, verplicht om bij bepaalde datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal Haarspeldjes-Fabriek haar klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Haarspeldjes-Fabriek
Arke Noëstraat 64
5041LN Tilburg
Nederland
info@haarspeldjes-fabriek.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Anita Huppelschoten

aangepast 23-9-2018